Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Steam & Clean: de eenmanszaak Steam & Clean Diensten, gevestigd te Valkenburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81747829.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Steam & Clean een overeenkomst is aangegaan.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Steam & Clean een overeenkomst is aangegaan.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Steam & Clean diensten te laten leveren op het gebied van (stoom)reiniging van motorvoertuigen en meubilair in de breedste zin van het woord, voor of ten behoeve van opdrachtgever.

1.6 Partijen: Steam & Clean en opdrachtgever tezamen.

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.

1.8 Website: www.steamandclean.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en wijzigingen daarvan gesloten tussen Steam & Clean en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Steam & Clean, voor de uitvoering waarvan door Steam & Clean derden betrokken dienen te worden.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever dan wel van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Steam & Clean kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Steam & Clean zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op de website publiceren.

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Een uitgebrachte offerte door Steam & Clean is geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Een aanbod wordt door Steam & Clean schriftelijk aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 In het aanbod van Steam & Clean staat in ieder geval vermeldt:

– De prijzen (inclusief BTW)

– Overige kosten indien van toepassing, zoals reiskosten en/of voorrijkosten, bijkomende administratiekosten en overige belastingen.

3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan Steam & Clean verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Steam & Clean het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Steam & Clean niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Steam & Clean kan niet aan een aanbod of offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, schrijffout of typefout bevat.

3.7 Aanbiedingen geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever schriftelijk op enigerlei wijze een mededeling aan Steam & Clean heeft verricht inhoudende de aanvaarding van de opdracht.

4.2 Overeenkomsten worden door een schriftelijke bevestiging van Steam & Clean of zodra Steam & Clean met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Steam & Clean opdrachtgever hiervan zo spoedig op de hoogte. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 5. Levering en uitvoering opdracht

5.1 Steam & Clean voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van Steam & Clean en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst en geeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

5.3 Steam & Clean is gerechtigde de opdracht en onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Steam & Clean is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren. Steam & Clean heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur niet door opdrachtgever wordt voldaan, is Steam & Clean niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft Steam & Clean het recht de overeenkomst op te schorten.

5.5 Indien Steam & Clean samenwerkt met derden op verzoek van de opdrachtgever, is Steam & Clean nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze derden.

5.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie en gegevens, die noodzakelijk zijn om de opdracht volledig en correct uit te voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Steam & Clean. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Steam & Clean zijn verstrekt, heeft Steam & Clean het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de benodigde gegevens aan Steam & Clean heeft verstrekt.

5.7 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken, zoals elektriciteit, gas en water om niet aan Steam & Clean ter beschikking stellen, alsook eventuele andere hulpmiddelen die in redelijkheid nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien opdrachtgever dit verzuimd, heeft Steam & Clean het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

5.8 Elke poging tot fraude of misbruik, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het opgeven van een foutief kenteken, de zaak en/of voertuig is zwaarder vervuild dan aangegeven, verleend Steam & Clean het recht opdrachtgever zonder vooraankondiging de meerprijs voor de werkzaamheden in rekening te brengen, bovenop de vooraf overeengekomen prijs.

5.9 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en leeghalen van de zaak en/of het voertuig.

5.10 Indien Steam & Clean geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, heeft Steam & Clean het recht de overeenkomst te verzetten of te annuleren, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding.

Artikel 6. Prijs & tarieven

6.1 Alle prijzen die Steam & Clean hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals reiskosten en heffingen, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

6.2 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Steam & Clean is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen.

6.3 Steam & Clean behoudt zich het recht voor om zijn prijzen tussentijds te wijzigen, indien Steam & Clean dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2 Steam & Clean behoudt zich te allen tijde het recht voor om tussentijdse of volledige vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen.

7.3 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

7.5 Bij niet tijdige betaling behoudt Steam & Clean zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen.

7.6 In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Steam & Clean, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.

7.7 Steam & Clean is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd aan opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

7.8 In afwijking van hetgeen in de leden 6 en 7 bepaald, zullen consumenten, eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

7.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

  • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

7.10 Alle door Steam & Clean te maken (buiten)gerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever.

7.11 De door opdrachtgever gedane betalingen worden door Steam & Clean ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

7.12 Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de financiële verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 8. Betalingsonmacht

8.1 Steam & Clean is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:

  • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 9. Opschorten, ontbinding en annuleren

9.1 Steam & Clean heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Steam & Clean kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

9.2 Steam & Clean is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

9.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

9.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Steam & Clean op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Steam & Clean behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door opdrachtgever of derden.

9.6 Indien opdrachtgever minder dan 24 uur vóór de dag van de uitvoering van de overeenkomst de betreffende afspraak annuleert, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht, vermeerderd met de reiskosten en/of voorrijkosten. Dit geldt ook wanneer de zaak en/of het voortuig tijdens de afspraak niet voor Steam & Clean klaarstaat of indien het niet mogelijk is om Steam & Clean toegang te verschaffen. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Steam & Clean vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Steam & Clean is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Steam & Clean.

10.2 Steam & Clean is nooit aansprakelijk voor geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

10.3 Indien Steam & Clean aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag

dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van (volledige) uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de geleverde diensten (de factuurwaarde).

10.4 Steam & Clean aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van gestolen, verloren of gebroken voorwerpen in het voertuig van de opdrachtgever.

10.5 Steam & Clean aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval dat schade en deuken aan de zaak en/of het voertuig zichtbaar worden na reiniging door Steam & Clean, daterend voorafgaand aan de werkzaamheden van Steam & Clean,

10.6 Steam & Clean is niet aansprakelijk voor onomkeerbare schade aan het voertuig van opdrachtgever als gevolg van een eerdere gebrekkige reiniging en/of onderhoud.

10.7 Steam & Clean is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Steam & Clean is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart Steam & Clean voor alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

10.9 Steam & Clean heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

10.10 Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Steam & Clean te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Steam & Clean niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Steam & Clean kan worden verlangd, dan is Steam & Clean gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Steam & Clean, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Steam & Clean. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Steam & Clean geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Steam & Clean niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 In geval van overmacht zal Steam & Clean zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Steam & Clean gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Steam & Clean gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.

11.6 Steam & Clean is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 12. Garanties, onderzoek en reclames

12.1 De door Steam & Clean geleverde diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van uitvoering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en welke voor normaal gebruik zijn bestemd binnen Nederland.

12.2 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 7 dagen na uitvoering dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Steam & Clean kenbaar te worden gemaakt. Een klacht kan worden ingediend per e-mail of per post.

Per e-mail:

info@steamandclean.nl

Per post:

Steam & Clean Diensten

Wethouder Paulssenlaan 6a

6301 ZZ Valkenburg

12.3 Opdrachtgever is gehouden de zaak en/of het voertuig te onderzoeken, onmiddellijk nadat de werkzaamheden door Steam & Clean zijn uitgevoerd. De opdrachtgever dient daarbij te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen.

12.4 De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op garantie, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Steam & Clean geen invloed op heeft, daaronder begrepen weersomstandigheden en handelingen van derden.

12.5 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.6 Steam & Clean dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien een klacht naar het oordeel van Steam & Clean gegrond is, zal Steam & Clean zijn verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren.

12.7 Na genoemd termijn van 7 dagen worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van reclame voor de opdrachtgever. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Steam & Clean is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.